G2J CONSULTING

g2j-logo

Technical Due Diligence

Technical due diligence to proces badania i analizy nieruchomości przeprowadzany w celu oceny jej stanu technicznego i możliwości inwestycyjnych.
Wynikiem przeprowadzonego badania jest raport, w którym zawarte są wyniki analizy aktualnej kondycji technicznej nieruchomości oraz uwarunkowań techniczno-formalnych, które mają wpływ na rozważaną inwestycję. W przypadku nieruchomości zabudowanych, dokument zawiera także wykaz usterek i błędów wykonawczych oraz eksploatacyjnych, wraz z szacowanymi kosztami napraw i modernizacji, by dostosować stan nieruchomości do przepisów prawa i oczekiwań nabywcy. Na zlecenie Inwestora przeprowadzamy staranne i skrupulatne audyty TDD, w ramach których weryfikujemy między innymi: możliwości zabudowy według aktualnych miejscowych planów zagospodarowania, lokalizację i dostępność infrastruktury, stan podłoża gruntowego z identyfikacją skażenia gruntu, poziom hałasu, dokumentację projektową pod kątem formalno-prawnym i wiele innych. Poprzez przekazanie Inwestorowi raportu, dostarczamy mu komplet technicznych informacji, które umożliwiają określenie stanu budynku, oszacowanie opłacalności inwestycji, sprawdzenie zgodności obiektu z planowanym sposobem eksploatacji, dzięki czemu tworzą fundament do negocjacji z właścicielem nieruchomości.

Kluczowe czynniki sukcesu:

  • Ocena stanu technicznego i możliwości inwestycyjnych nieruchomości
  • Weryfikacja stanu prawnego obiektu i terenu
  • Wykazanie usterek i błędów wykonawczych oraz eksploatacyjnych obiektu
  • Wykazanie szacowanych kosztów napraw i modernizacji
o2

Grzegorz Prusiewicz

Członek Zarządu
g.prusiewicz@g2j.pl